Hovvård

Utbildning av hovslagare
Biologiska Yrkeshögskolan i Skara (BYS) är i dagsläget det ena av två utbildningsinstitut i Sverige som har
en grundutbildning till hovslagare som är godkänd av Jordbruksverket. BYS grundutbildning till hovslagare är
2-årig. BYS hovslagarutbildning är dessutom den enda i Sverige som är godkänd av EFFA (European Federation
of Farriers Associations), www.eurofarrier.org.

Att en utbildning är godkänd av Jordbruksverket innebär att den, tillsammans med fortbildning, får ligga
till grund för en ansökan om att bli s k godkänd hovslagare enligt reglerna om djurhälsopersonal. Om man
inte har en godkänd grundutbildning kan man inte ansöka om att bli godkänd hovslagare. Efter genomgången
grundutbildning jobbar man ett par år för att skaffa sig erfarenhet och därefter går man ett antal fort-
bildningsblock. På BYS i Skara finns sedan ett par år tillbaka ett tredje utbildningsår som innehåller de
fortbildningsblock som krävs för att bli godkänd hovslagare. Man kan också genomgå fortbildningsblocken i
Svenska Hovslagareföreningens regi.

www.hovslagareforeningen.nu

www.bys.nu

Vad innebär reglerna om djurhälsopersonal?

Det är endast godkända hovslagare som, på egen hand, får utföra s k operativa ingrepp på häst och även
arbeta med lokalbedövade hästar. Om man inte är godkänd får man inte utföra dessa ingrepp själv, men man
kan ha en veterinär eller annan godkänd hovslagare närvarande som handledare. Det finns också regler om
anmälningsplikt, journalföring, intygsskrivande m m som gäller godkända hovslagare.

Länk till info om djurhälsopersonal: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djurhalsopersonal/behorighetattarbetaidjurenshalsoochsjukvard/omarbeteidjurenshalsoochsjukvard.4.32b12c7f12940112a7c800010341.html

Djurskydd
I Sverige har vi en ganska omfattande djurskyddslagstiftning. Den innebär bl a att man som hästägare är skyldig
att ge sin häst god hovvård, t ex vid behov förse hästen med skor och regelbundet inspektera hovarna och vid
behov låta verka dem. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida eller i Djurskyddsbestämmelser för häst.

www.jordbruksverket.se

Djurskyddsbestämmelser häst:

http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_jo/jo08_7.pdf